Monday, April 22, 2013

การใช้ GPS Tracking TK102 ภาคต่อ

จากตอนที่แล้ว
12. Geo-Fence หรือการสร้างขอบเขตที่เราจะให้ GPS คอยบอกเราว่า ออกนอกบริเวณที่ตั้งค่าเอาไว้ครับ เช่น ถ้าเราต้องการจำกัดขอบเขตพื้นที่ว่าถ้ารถออกนอกพื้นที่ที่เราตั้งไว้ ให้ GPS ส่ง sms มาบอกพร้อมค่าพิกัดให้กับเราทุกๆ 3นาทีครับจนกว่าเราจะส่งคำสั่งยกเลิก ต้องใช้คู่กับคำสั่งในหัวข้อที่3 ครับหรือการตั้งค่า authorize Number มาดูชุดคำสั่งกันครับ
stockade+password+space+latitude,longtitude;  Latitude,longtitude
หมายเหตุ ค่า latitude,longtitude ค่าแรกจะเป็นค่าจุดด้านบนซ้ายมือสุด ของตำแหน่ง ค่า latitude,longtitude ค่าที่สองจะเป็นจุด้านล่างขวามือสุด ของตำแหน่ง (ให้นึกถึงสี่เหลี่ยม)
วิธีการยกเลิก พิมพ์คำสั่ง sms ตามนี้ครับ nostockade+password
13.อีกคำสั่ง กรณีที่รถจอดอยู่ เราสามารถใช้คำสั่งนี้ครับ movement alert move+password+space+0200
เช่น move123456 0200 หมายความว่า กรณีรถย้ายตำแหน่งจากเดิม 200 เมตรให้ส่งพิกัดกลับมาหาเรา ค่าตัวเลขป้อนได้ 4หลักครับมีหน่วยเป็นเมตร เสร็จแล้ว GPS จะส่งข้อความตอบกลับมาว่า move ok ถ้ารถเคลื่อนที่ GPS จะส่งข้อความว่า move พร้อมพิกัดกลับมาหาเราครับ ทุกๆ 3 นาทีต้องใช้ร่วมกับ หัวข้อที่ 3 เช่นกัน
วิธียกเลิกให้พิมพ์ว่า nomove+password หรือ nomove123456 ส่งไปที่เบอร์ GPS Tracker ครับ
แล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับ วันนี้พอแค่นี้ก่อนครับ

No comments:

Post a Comment